SodM werkt samen met vele andere overheidsinstanties die belast zijn met toezichttaken. De handhavingspartners zijn allereerst de Inspectie leefomgeving en transport (ILT) en de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Deze twee diensten hebben de toezichttaken waarvoor zij verantwoordelijk zijn voor bedrijven die vallen onder de mijnbouwwet overgedragen aan SodM. Hierbij is SodM door de minister van I&W respectievelijk SZW aangewezen als toezichthouder.  Met ILT en Inspectie SZW bestaan samenwerkingsovereenkomsten. Deze organisaties verwachten van SodM dat zij zich houdt aan het handhavings- en interventiebeleid.

Andere handhavingspartners van SodM zijn:

 • Agentschap telecom
 • ANVS
 • Autoriteit Consument en Markt
 • De Nederlandse Emissie Autoriteit
 • Politie en OM
 • Rijkswaterstaat

De samenwerkingsovereenkomsten met veel van deze instanties zijn verouderd en nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Hierbij zullen de ontwikkelingen binnen SodM als ook bij andere handhavingspartners in de overeenkomst en de afspraken meegenomen worden.

Internationale Samenwerking

SodM neemt deel aan diverse internationale samenwerkingsverbanden, organisaties en overlegstructuren. Ook is er regelmatig een-op-een overleg met een collega-toezichthouders in omringende landen.  Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, van elkaar te kunnen leren of om besluitvorming te beïnvloeden. Waar dat kan worden toezicht en toezichtbeleid onderling afgestemd (bijvoorbeeld voor het Noordzeegebied of internationaal). Soms is deelname aan internationale organisaties en overlegstructuren simpelweg een wettelijke taak.

Bij de invulling van de activiteiten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de expertise en ervaring van de medewerkers van de vakdirecties. De afdeling toezichtbeleid heeft een ondersteunende en coördinerende rol.

De belangrijkste internationale partners en fora voor SodM zijn:

 • The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)
 • De European Union Offshore oil and gas Authorities Group (EUOAG)
 • Het International Regulators Forum  (IRF)
 • Het North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF)
 • Het Oslo-Paris Verdrag (OSPAR)
 • De Noorse toezichthouder op de olie- en gassector  (PSA)
 • De Duitse toezichthouders LBEG en NRW (olie, gas, kolen en zoutwinning)
 • De Britse toezichthouders  OPRED (olie en gas) en HSE (veiligheid)

Andere internationale netwerken waaraan SodM een bijdrage levert zijn: ‘International Oil and Gas Producers’ (IOGP), ‘International Association of Drilling Contractors’ (IADC) en ‘International Organization for Standardization’ (ISO). Verder is SodM actief in diverse werkgroepen in EU-verband.

Prioriteiten voor 2019

In 2019 neemt SodM deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten van IRF, NSOAF, EUOAG, OSPAR.  De jaarlijkse algemene bijeenkomst van de IRF vindt in juni 2019 plaats in Nederland waarbij SodM als gastheer optreedt.

In 2019 evalueert SodM de kosten en opbrengsten van de internationale samenwerking.