De begroting van SodM is in 2018 aangepast om haar taken te kunnen uitvoeren. Dit betreft de groei van de huidige taken en een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe taken vanwege de ambities in het regeerakkoord en vertaling daarvan in beleidsambities ten aanzien van geothermie en ondergrondse opslag, de routekaart voor windenergie en de wet VET en de WIBON.

SodM begroting

De toename van deze taken vragen zowel om inhoudelijke expertise als om juridische capaciteit en capaciteit voor beantwoording van het toenemend aantal vragen van Tweede Kamer, decentrale overheden -mede in het licht van hun nieuwe adviesrol ten aanzien van vergunningverlening- en burgers.

Ervaring in 2018 leert dat de capaciteit op onder andere bestuurlijk en juridisch vlak nog verder versterkt moet worden. Hiervoor zal SodM aanvullend budget aanvragen.

SodM budget 2019

SodM budget 2019 Bedragen in miljoen €
OnderdeelBedrag
Personeel10.910
Materieel3.199
Totaal14.109
Brontabel als csv (68 bytes)

Onderzoeksbudget 2019

Onderzoeksbudget 2019 Bedragen in miljoen €
OnderzoekBedrag
TNO-AGE wettelijke taak1.700
KEM onderzoeken2.000
Overige onderzoeken500
Totaal4.200
Brontabel als csv (111 bytes)