Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt zowel op nationaal als internationaal niveau samen met andere partijen. Op nationaal niveau werkt SodM nauw samen met haar toezichtpartners. In samenwerkingsovereenkomsten is de wijze van samenwerken vastgelegd. Op internationaal niveau is SodM actief vertegenwoordigd in verschillende internationale fora.

Nationale samenwerking

Met elke toezichtpartner zijn afspraken gemaakt. Het soort afspraken dat in een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd, is afhankelijk van de rol die de toezichtpartners spelen. In 2016 is een begin gemaakt met de juridische en inhoudelijke actualisatie van de verschillende overeenkomsten. In 2017 heeft dit waar nodig een vervolg gekregen. In onderstaande tabel staat een overzicht van de stand van zaken in 2017 met betrekking tot samenwerkingsovereenkomsten.

Soort toezicht

Partner

Samenwerkingsovereenkomst
Stand van zaken 2017

Integraal toezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) De overeenkomst betreft de toewijzing van toezicht op milieuwetgeving door SodM op mijnbouwinstallaties.
Inspectie SZW Huidige overeenkomst loopt tot medio 2018. De overeenkomst betreft het toezicht op ARBO-wetgeving bij mijnbouwwerken en offshore windparken.
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Overeenkomst in 2016 opgesteld en medio 2017 effectief geworden. De overeenkomst betreft samenwerking in het kader van de Kernenergiewet, met name op het gebied van de stralingsbescherming bij mijnbouwwerken.
Medetoezicht met eigen taak Autoriteit Consument & Markt (ACM) Overeenkomst vastgesteld eind 2016 en begin 2017 effectief geworden. De overeenkomst betreft samenwerking in het kader van de Gaswet.
Rijkswaterstaat Zee en Delta Overeenkomst vastgesteld medio 2016 en begin 2017 effectief geworden. De overeenkomst betreft de Wet windenergie op zee en de Waterwet

Op het gebied van toezicht werkt SodM ook nog samen met de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), het Agentschap Telecom (AT) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast werkt SodM voor de afstemming van het stafrechtelijke en bestuursrechtelijke toezicht samen met het Openbaar Ministerie (OM).

Internationale samenwerking

Ter ondersteuning van de uitoefening van de toezichttaken neemt SodM op internationaal niveau actief deel aan samenwerkingsverbanden, organisaties en overlegstructuren. Internationale samenwerking zorgt er voor dat kennis en informatie wordt uitgewisseld en geleerde lessen worden gedeeld.

De doelstellingen zijn veelal gelijk en richten zich op veiligheid, vooral op de grote risico’s om daardoor grote rampen zoals Macondo (2010) en Piper Alpha (1988) te helpen voorkomen. Internationale fora waaraan SodM deelneemt:   

International Regulators Forum (IRF)

Het IRF hield van 2 tot 4 oktober 2017 zijn jaarlijkse algemene vergadering in Kopenhagen, Denemarken. De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers uit Australië, Brazilië, Canada, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Gedeeld zijn de zorgen en ‘best practices’ ten aanzien van de volgende onderwerpen: ontmanteling van offshore mijnbouwinstallaties, beheer van velden aan het eind van de productieperiode, onderzeese lekdetectie, putinterventies in oudere onderzeese velden, data-analyse, informatie-uitwisseling en problemen met kwaliteitscontrole in de toeleveringsketen. Tevens gaven de vier IRF werkgroepen een statusrapportage over hun inspanningen. Het betreft de werkgroepen Prestatiemaatstaven, Asset-integriteit, Veiligheidscultuur en Normen voor putintegriteit.

De leden van IRF waren het er over eens dat betere veiligheidsresultaten worden bereikt door informatie en gegevens omtrent risico's en oplossingen ter voorkoming van die risico's, te delen. Een case study over incidenten met dynamische positionering systeemdefecten illustreerde dat. Uitsluitend door het delen en combineren van informatie van verschillende IRF-toezichthouders werd het probleem in zijn volle omvang duidelijk.

Andere internationale netwerken waaraan SodM een bijdrage levert: ‘International Oil and Gas Producers’ (IOGP), ‘International Association of Drilling Contractors’ (IADC) en ‘International Organization for Standardization’ (ISO).

In 2017 heeft SodM de Internationale Desk ingericht met als doel om alle internationale  samenwerkingen te coördineren. Vanwege personeelswisselingen is de voorgenomen evaluatie van de internationale samenwerking uitgesteld naar 2018.