Onze ondergrond kan worden gebruikt voor de opslag van stoffen, zoals aardgas, stikstof, waterstof en gasolie. In de energieagenda wordt de ondergrondse opslag van CO2 genoemd als mogelijkheid om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen.

SodM heeft geen seismiciteit gedetecteerd bij ondergrondse opslagen

Voor opslag in cavernes gelegen op een diepte van 100 meter of nog dieper is een goedgekeurd opslagplan van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodig. Hiervoor vraagt de minister advies aan een aantal adviseurs, waaronder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ook houdt SodM toezicht op de veiligheid van ondergrondse opslagen. In 2017 heeft SodM een advies uitgebracht aan de minister over de gasopslag Norg en inspecties uitgevoerd naar de veiligheid van de ondergrondse opslagen. Ook is SodM een onderzoek gestart naar de voorwaarden voor veilige opslag in de ondergrond.

Advies over drukverhoging Norg

In de zomer van 2015 stemde de minister van EZK in met een voorstel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de toegestane druk in compartiment 2 van Norg te verruimen. Dat zou nodig zijn om de capaciteitsvergroting van de gasopslag, die in de jaren daarvoor was gerealiseerd, volledig te kunnen benutten. De Raad van State oordeelde in maart 2017 dat de minister zijn besluit onvoldoende had gemotiveerd. In afwachting van die nadere motivering schorste de Raad van State het besluit uit 2015. De minister vroeg daarop aan SodM een nieuw advies uit te brengen. In dit advies legt SodM uit waarom met de kennis van toen én nu de verruiming van het toegestane drukbereik in een deel van de gasopslag Norg niet leidt tot extra seismische risico’s.

Ondergrondse opslagen geïnspecteerd

Ondergrondse gas- en gasolieopslagen moeten aan de regels uit het Besluit risico zware ongevallen (Brzo) voldoen. SodM houdt veelal in samenwerking met andere inspectiediensten toezicht op de naleving ervan. De deelnemende inspectiediensten stellen één gezamenlijk inspectierapport op. De samenvatting hiervan wordt op de website van Brzo+ gepubliceerd. In 2017 was ‘ageing’, dus de veroudering van installaties en corrosie een belangrijk inspectiethema. SodM heeft alle 5 ondergrondse opslagen geïnspecteerd. Alleen bij TAQA Energy is een overtreding  geconstateerd: het bedrijf kon onvoldoende aantonen hoe zij de verbeterpunten uit het Brzo-inspectierapport 2016 had opgevolgd. Inmiddels heeft TAQA Energy dit alsnog binnen de gestelde termijn gedaan. Daarnaast heeft SodM gecontroleerd of de opslagen conform de voorwaarden in de vergunningen hebben geopereerd. Ook heeft SodM de seismiciteit rondom ondergrondse opslagen gemonitord. SodM heeft geen bijzonderheden geconstateerd.

In 'Jaarplan 2017' aangekondigd project

Project: ‘Opslag in de ondergrond'

In het kader van het beheersen van seismische risico’s voor ondergrondse gasopslagen, is SodM in 2017 gestart met het project 'Opslag in de ondergrond' . Het doel van dit project is om te komen tot nadere richtlijnen voor ondergrondse opslag in voormalige gasvelden, bijvoorbeeld voor veilige drukken, veilige injectie en veilige productiesnelheden. Dat project heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderzoek, dat via het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) is aanbesteed en eind 2017 is toegekend (KEM01).