Nederland is bezig met een energietransitie. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om de klimaatdoelen te halen. Het aantal windparken op zee neemt dan ook toe. In 2006 is in Nederland het eerste windpark op zee aangelegd. In 2017 waren er vijf windparken in de Noordzee operationeel en zijn de voorbereidingen voor het zesde windpark nabij Borsele gestart.

SodM houdt toezicht op de arbeids- omstandigheden bij wind op zee

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de arbeidsomstandigheden op de windparken op zee. In het hiernavolgende deel kunt u lezen wat SodM in 2017 in deze sector heeft gedaan. De aandacht van SodM is hierbij met name uitgegaan naar de risico’s die zijn benoemd in de Arbocatalogus van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Daarnaast is SodM in 2017 samen met Rijkswaterstaat Zee & Delta ook bevoegd geworden voor aspecten uit de Wet Wind op zee alsmede de Waterwet, onder andere qua arbeidstijden, milieu, onderwatergeluid en constructie. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en zijn er werkafspraken gemaakt.

Veiligheid onderdeel van aanbesteding

In 2017 heeft SodM de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd om het aspect veiligheid een belangrijkere rol te laten spelen bij de biedingen op nieuwe windkavels. Dit advies is door de minister overgenomen Veiligheidsaspecten zijn dan ook toegevoegd aan het ‘bidbook’ Vanaf 2018 speelt de veiligheidsprestatie van de bieder een prominentere rol bij de selectie van biedingen op nieuwe windkavels. Bieders met een sterk track record op het gebied van veiligheid hebben een grotere kans om een nieuw windkavel gegund te krijgen.

Arbeidstijdenregeling gelijk getrokken

In 2017 heeft SodM de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geadviseerd om de arbeidstijdenregeling gelijk te trekken met de regeling zoals die geldt voor offshore mijnbouw. Hiertoe was een verzoek ingediend door de Werkgeversvereniging voor de Energie-, Kabel & Telecom- en Afval & Milieubedrijven (WENb), de NWEA en de vakorganisaties CNV Publieke Zaak, ABVAKABO FNV en VMHP-N.

Vissen en watersport verboden

SodM heeft in 2017 geadviseerd ten aanzien van het maatregelenpakket betreffende doorvaart en medegebruik van windparken op zee, dat was voorgesteld door Rijkswaterstaat. Het maatregelenpakket is vastgelegd in de Gedragscode voor veilig varen door windparken. SodM heeft in haar advies met name gewezen op de risico’s van waterrecreatie, sportduiken en vissen met lijnen. Bij hengelsport kunnen vislijnen en vishaken achterblijven op de bodem. Die kunnen dan een gevaar vormen voor de ‘Remotely Operated Vehicles’ en de duikers, die daar inspectie- en onderhoudswerkzaamheden moeten uitvoeren. Mede op basis van het advies is sportvissen met lijnen binnen vijftig meter van een windmolen niet toegestaan, evenals recreatief duiken en kitesurfen. Vissen anders dan met lijnen is in zijn geheel verboden in windparken.