Windenergie op de Noordzee is een van de energiebronnen waarmee de energievoorziening duurzamer kan worden. De eerste windturbines op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee zijn in 2007 gebouwd, 10 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee. Momenteel zijn er 5 parken in bedrijf. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zag in 2018 de sector groeien en verwacht dat die groei de komende jaren zeker doorzet. De komende 5 jaar groeit het vermogen dat de windparken op zee opwekken sterk: van 1 naar 4,5 GW. SodM ziet toe op veilige energiewinning in windparken. 2018 stond in het teken van het ontwikkelen van een zorgvuldige en effectieve manier van toezichthouden.

Staat van de Sector

De ontwikkelingen in de sector gaan heel snel. SodM vindt het belangrijk dat de risico’s van deze manier van energie winnen in kaart worden gebracht. In 2018 heeft SodM daarom prioriteit gegeven aan het opstellen van de Staat van de Sector Windenergie op Zee. In dat document, dat in 2019 verschijnt, staat een beschrijving van de kenmerken van de sector en een overzicht van de veiligheids- en milieuaspecten die tijdens de levenscyclus van windmolenparken een rol spelen. Op basis daarvan doet SodM aanbevelingen aan de sector en aan verschillende overheidsorganisaties.

Organisatie van het toezicht

De sector groeit snel. De zee wordt zeer intensief en op veel verschillende manieren gebruikt, denk bijvoorbeeld aan scheepvaart, visserij en zandwinning of defensie. Een aantal partijen heeft een verantwoordelijkheid in het beheersen van de risico’s die deze manier van energie winnen kent. SodM heeft in 2018 samen met die partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een goede organisatie van het toezicht.

SodM hield in 2018 twee workshops met de betrokken rijkstoezichthouders bij windparken op zee en TNO/ECN-experts. Tijdens de workshops hebben de deelnemers kennis uitgewisseld met betrekking tot de risico’s die samenhangen met windenergie op zee en geïnventariseerd hoe de taken en bevoegdheden momenteel zijn geborgd in de regelgeving.

Na het uitkomen van de Staat van de Sector zal SodM met de betrokken rijkstoezichthouders op zee een toezichtarrangement opstellen. In dat arrangement komt te staan hoe beide organisaties toezicht houden op de (voorbereidingen op de) windparken op zee en hoe zij onderling samenwerken en de taken verdelen.

In 2018 verdubbelde het aantal volledig elektrische auto's in Nederland nagenoeg (bron rvo)

Planbeoordeling

In 2018 beoordeelde SodM veiligheid- en milieudocumenten, projectplannen en procedures voor bestaande en de toekomstige parken. Veilig en gezond werken was daarbij een belangrijk aandachtspunt. De Arbocatalogus, opgesteld door de branche zelf, is hierbij een belangrijke richtlijn. In 2018 heeft de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) besloten om de huidige opzet van de Arbocatalogus aan te passen en tevens toegankelijker te maken voor de gebruiker.